S T A N D A R D B E T I N G E L S E R – F O R B R U G E R E

 

 

  1. 1.       AFTALEN

 

1.1.     I disse standardbetingelser henviser

”forbrugeren” til den, der udenfor sit erhverv har indgået en købsaftale med Classic Tyres Denmark ApS (herefter

”Classic Tyres”).  

 

1.2.     Den som indenfor sit erhverv handler med Classic Tyres er forpligtet til at oplyse dette til Classic Tyres, idet der i så fald gælder særlige betingelser. 

 

1.3.     Disse standardbetingelser gælder for alle tilbud, bestillinger, salg, leverancer og monteringer mellem forbrugeren og Classic Tyres.

 

  1. 2.       PRIS

 

2.1.     Alle priser, der fremgår af www.classictyres.dk er inkl. moms. Norge er eksklusiv moms.  

 

2.2.     Leveringsomkostninger beregnes, når en vare lægges i kurven på hjemmesiden.  

 

  1. 3.       BETALING

 

3.1.     Betaling forfalder på tidspunktet for overgivelse til forbrugeren, og Classic Tyres yder således ingen kredit. 

 

3.2.     Forbrugeren angiver kortoplysninger ved bestilling. Pengene trækkes imidlertid først på kortet på tidspunktet for afsendelse af det solgte. 

 

3.3.     Såfremt leveringen udskydes på grund af forbrugerens forhold (fordringshavermora), er forbrugeren alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Classic Tyres, som om levering var sket til aftalt tid.

 

3.4.     Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Classic Tyres berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2 % pr.

påbegyndt måned.

 

3.5.     Forbrugeren er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Classic Tyres, som ikke er skriftligt anerkendt af Classic Tyres, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer uanset modfordringens art.

 

  1. 4.       LEVERINGSTID

 

4.1.     Levering er normalt maksimalt to uger. Ved bestilling anslås leveringstiden af Classic Tyres efter bedste skøn og i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved bestillingens afgivelse. En udskydelse af leveringstiden med tre uger på grund af Classic Tyres forhold anses i enhver henseende som rettidig levering, således at forbrugeren ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Classic Tyres.

 

 

4.2.     Såfremt en forsinkelse skyldes, at Classic Tyres er i en situation som angivet i pkt. 6.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Begge parter skal dog være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

 

4.3.     Classic Tyres skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele forbrugeren om ændringer i leveringstiden.

 

  1. 5.       MANGLER OG REKLAMATION

 

5.1.     Ved levering skal forbrugeren straks foretage en undersøgelse af det solgte. 

 

5.2.     I tilfælde af fejl eller mangler ved det solgte som forelå på tidspunktet for overgivelse til forbrugeren, yder Classic Tyres forbrugeren to års reklamationsret.

 

5.3.     Reklamationsretten er betinget af, at forbrugeren meddeler Classic Tyres om fejlen / manglen inden rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget fejlen / manglen.

 

5.4.     Forbrugerens meddelelse skal uanset punkt 5.3 altid være kommet frem til Classic Tyres indenfor to år efter købet. Meddelelser om fejl / mangler, som kommer frem efter denne frist, er uden virkning for Classic Tyres.

 

5.5.     Efter Classic Tyres’ valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.

 

5.6.     Kun i det omfang Classic Tyres ikke indenfor rimelig tid afhjælper eller omleverer i henhold til punkt 5.5, kan forbrugeren

 

  • ophæve købet, hvis manglen er væsentlig eller
  • kræve et passende afslag i prisen.

 

5.7.     Forbrugeren hæfter selv for afhjælpning og / eller omlevering i forbindelse med fejl / mangler, som er opstået efter det solgte blev overgivet til forbrugeren. Classic Tyres forbeholder sig derfor retten til at opkræve honorar for udført arbejde, som ikke er dækket af reklamationsretten, jf. punkt 5.2.

 

5.8.     Såfremt forbrugerens reklamation viser sig at være ubegrundet, således at der ikke ved Classic Tyres’ undersøgelser kan konstateres fejl / mangler ved det solgte, forbeholder Classic Tyres sig at opkræve et rimeligt gebyr for forgæves at have foretaget undersøgelsen.

 

  1. 6.       ANSVAR

 

6.1.     Såfremt forbrugeren lider et tab som følge af fejl / mangler ved det solgte, kan dette alene kræves erstattet af Classic Tyres, i det omfang skaden er en forudseelig følge af en fejl begået af Classic Tyres.

 

6.2.     Classic Tyres er ikke ansvarlig for følgeskader eller person- eller tingsskader, som forårsages af fejl / mangler ved det solgte, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning.

 

6.3.     Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Classic Tyres, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefyld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, særlige vejrforhold samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes en af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

6.4.     Det påhviler Classic Tyres uden ugrundet ophold at underrette forbrugeren, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 6.3.

 

  1. 7.       PRODUKTANSVAR

 

7.1.     Classic Tyres er alene ansvarlig for produktansvar efter de til enhver tid gældende præceptive lovregler i dansk ret.

 

  1. 8.       FORTRYDELSESRET

 

8.1.     Classic Tyres yder forbrugeren 14 dages fortrydelsesret fra tidspunktet for overgivelse af det solgte til forbrugeren, og derefter 14 dage til at sende den retur.

 

8.2.     Såfremt forbrugeren ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal dette oplyses Classic Tyres skriftligt pr. e-mail eller almindelig post.

 

8.3.     Forbrugerens kan fortryde salget, selvom varen er blevet brugt.  Ved brugt forstås, hvis den er brugt od over hvad der er muligt ved at afpørve varen i en fysisk butik. Ved brugte varer, laves der en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En eventiul værdiforringelse refunderes ikke.